عجب روزگاریست!

دیگر بین ما چیزی برای قسمت کردن نمانده است جز ...

یک مشت سکوت!