و حیف! من خودم نیستم..

یک تراژدی ام که بی هوا

در آغاز سرخوشی هایت اتفاق افتاد...