یادت باشد

به دَرَک هم که بروم

تنها یک اَبَد، طول خواهد کشید

بعد از آن برمی گردم

و  دوستْ داشتنت را از نو، تکرار می کنم

 

97/3/6