زلال باش، زلال...، آنچنان که زیبایی جهان در تو منعکس شود.

 

نقاشی چشم، پاستل و کنته