اگر بودی،... اگر بودی

چه می شد آه،... اگر بودی؟!

 

اگر بودی تمامِ من

به شوقِ بودنت محوِ صفا می شد

حصارِ غربتم در من فرومی ریخت

و رنگِ روزهایم در حریمت

..................................رنگِ بودن، زیستن، ماندن

وجودم از تبِ رفتن رها می شد

 

چه می شد آه اگر بودی؟!

اگر بودی چه ها می شد...