oldman portrait, pencil drawing, graphite pencil B

تراژدی زندگی این است که ما خیلی زود پیر می شویم و خیلی دیر عاقل!

بنجامین فرانکلین