به من می گفت: "مریض"!

و من افسوس می خوردم که چرا هیچ وقت

دست کم در جمع همکارانش

او را "دکتر" صدا نزدم!

 
97/2/27