دویدن و نرسیدن!

همیشه قصه همین است

اگر نسیمِ صبا هم شَوی،.. رها از بند

دوباره زجرِ حقایق

دوباره حکم چنین است

دویدن و نرسیدن!

همیشه قصه همین است