می نویسم

به تو می اندیشم

واژه ها در سرم رژه می روند

و این شروع یک جنگ است

میان عقل و دل!