مرا از تو خلاصی نیست

در من رسوب کرده ای

ته نشین شده ای...

 

97/3/5