بیا حسابمان را با هم صاف کنیم

من اعتراف نگاه تو را نشنیده می گیرم

تو صحنه ی سکوت مرا ندیده بگیر...