consideration, kid's portrait, charcoal
 

زندگی تراژدیست برای آنکه احساس می کند

و کمدیست برای آنکه می اندیشد!

ژان دلابرویه

 

پرتره ی کودک، طراحی با زغال