می روم و با خودم، نه فقط  چمدانم، که دلم را نیز خواهم برد

پشت سرِ "من" آبی نریز... مرا بدرقه نکن...این "عشق" است که می رود!